32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

عدم نمایش صحیح بنزین رانا

ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻨﺰﯾﻦ(ایراد ﻣﻮنتاژ ﮐﺎنکتورECU راﻧﺎ و 206 اﮐﻮﻣﺎﮐﺲ)

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، اﺧﯿﺮاً در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی راﻧﺎ و 206 ﻓﺎز ﯾﮏ ، اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺟﻠﻮآﻣﭙﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد در دو ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ:
1- درﺻﻮرتیکه ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻮد ICN ﻫﻨﻮز ﺑﻪ 373 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
2- در ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪ ICN ، ﻧﺤﻮه ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ اﯾﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن و ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻮارد زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد:

- ﻗﺒﻞ  از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﻣﻮﺗﻮر، اﺑﺘﺪا ﺳﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺪا ﮔﺮدد و ﭘﺲ از آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
- ﺣﺘﻤﺎً در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU از ﺟﺪا ﺑﻮدن ﺳﺮﺑﺎﺗﺮی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺳﺮﺑﺎﺗﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ، ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﮐﺮدن و ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ECU  ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

adame namayeshe sahih benzin

 

 

دانلود اطلاعیه فنی عدم نمایش صحیح بنزین خودروی رانا

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1