32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

محدودکننده سرعت 90Km زامیاد

محدود کننده سرعت 90Km در NISSAN ZAMYAD

ﭘﯿﺮو اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ زاﻣﯿﺎد ( ﺧﻮدروساز ) در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد اﻟﺰام  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﻮدروﻫﺎي زاﻣﯿﺎد دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز Z24NIB ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، از ﻣﻮرﺧﻪ 11/07/ 95  کلیه ﺧﻮدروﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار ECU ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ 90 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ . ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

Mahdood konande soratr zamyad

 

دانلود اطلاعیه فنی محدود کننده سرعت 90Km نیسان زامیاد

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1