جهت اطلاع از موجودی و قیمت قطعات از طریق واتس اپ به شماره 09212169737 با ما در ارتباط باشید .

32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

کپ کردن پژو 405 و پارس و سمند SSAT

رفع ایراد کپ کردن در پژو 405 و پارس و سمند با EMS SSAT

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو ﭘﮋو 405 و ﭘﺎرس و ﺳـﻤﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺗـﻮر XU7 SSAT ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز و ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ 94/03/01 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات ذﯾﻞ:
1- ﮐﭗ ﮐﺮدن ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻧﺪه ﯾﮏ و دو ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی
2- روﺷﻦ ﺑﻮدن ﭼﺮاغ Check Engine و درج ﺧﻄﺎی ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن (UpStream Oxygen sensor-Malfunction) ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﻗﺪام ﮔﺮدد:


1- اﺑﺘﺪا ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

 

 اسنسور

اکسیژن

Bosch

 

1

سنسور

اکسیژن

SSAT

 

22

 

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن از ﻧﻮع Bosch ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع SSAT ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﻨﯽ 09209038ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد.
2- از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﻮدﯾﺎگ 8.96 ورژن اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ ECU از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی Engine ﮔﺮدد.

33- ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی Identification اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل Calibration Number ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﮔﺮدد:

Untitled

نوع خودرو ورژن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار Calibration Number(ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ) ورژن ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز XU7 X4GI2P06 X4GI2P017
دوگانه سوز XU7 X4CI1P05 X4GI2P06


ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
1- ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن Bosch ﺑﺎ Calibration Number ﺑﻪ ﺷﻤﺎره X4GI2P017 ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺮاد ﮐﭗ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن و داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ ECU ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
2- اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7 ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺑﺎ EMS SSAT از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ 94/03/01 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﺮاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ 94/03/01 ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

 

برگرفته از اطلاعیه فنی شرکت ایران خودرو

 

دانلود راهنمای کپ کردن پژو 405 و پارس و سمند SSAT

 

 

 

برچسب ها:

دیدگاه‌ها  

6
0
# تشکر فراوانبهمن رضایی 1395-10-05 18:16
اقا دمتو‌ن گرم چند ماه بود دنبالش بودم درست نمی شد البته من NTK ژاپن انداختم کامل برطرف شد .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# رفع ایراد کپ کردن در پژو 405 و پارس و سمند با EMS SSATفرهاد ابراهیم پور صدقیانی 1400-02-10 07:54
با درود و ادب
خیلی عالی بود
نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم ولی خداییش دستتون درد نکنه بی نظیر بود و حرف نداشت
خیلی خیلی سپاس گذارم
اجرتون با خدا
کوچیک شما فرهاد از ایران
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1