32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد
کپ کردن پژو 405 و پارس و سمند SSAT
رفع ایراد کپ کردن در پژو 405 و پارس و سمند با EMS SSAT ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو ﭘﮋو 405 و ﭘﺎرس و ﺳـﻤﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺗـﻮر XU7 SSAT ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز و ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ 94/03/01 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات ذﯾﻞ: 1- ﮐﭗ ﮐﺮدن ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه...
دانلود سمند با آیکودیاگ
دانلود سمند با IKCO Diag 1- ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻋﯿﺐ ﯾﺎب دﺳﺘﮕﺎه IKCO DIAGE را ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. 2- ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﻮدر را در ﺣﺎﻟﺖ ON ﻗﺮار دﻫﯿد. 3- ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﻟﯿﻨﮏ ، ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. 4- ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻤﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. 5- ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه...
  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1