32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

روغن موتور زانتیا

توصیه های ضروری در خصوص روغن موتور زانتیا

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دوره ای ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی زاﻧﺘﯿﺎ ، و از ﻃﺮﻓﯽ ﻟﺰوم آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

1- ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ روﻏﻦ اﻗـﺪام ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨــﻈﻢ آن در ﻫﺮ ﻫﺰار ﮐﯿــﻮﻣﺘﺮ در دوره ﮔﺎراﻧﺘﯽ ، ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد

2- اﻟﻒ)ﺧﻮدرو را در ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺧـﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ، اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ روﻏـﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗــﻞ ﺑﺎزﮔﺮدد ( ﺣﺪ اﻗـﻞ 15دﻗﯿــﻘﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر)

ب )  ﺳــﻄﺢ روﻏــﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﮔــﯿﺞ ﻣﺮﺑــﻮﻃﻪ ﺑﺎزدﯾــﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣــﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑــﻞ ﺳﻄﺢ روﻏــﻦ ﻣﯿـﺒﺎﯾﺴـــﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤــﺪوده  4/3 ﺗﺎ 4/4 ﮔﯿﺞ  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

3- ﻣﺸﺨﺼﺎت روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر

TOTAL QUARTZ 7000       

SAE : 10 W 40 −  15 W 50

API : SJ

ACEA :A3.96

4- ﻇﺮﻓﯿﺖ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﺪﻟﻬﺎی 1800 و 2000 ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 4/65 و ﺑﺪون ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 4/25 ﻟﯿﺘﺮ می ﺒﺎﺷﺪ

XNTN1A21 085

 

 

 

دانلود اطلاعیه فنی روغن موتور زانتیا

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1