32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

صدای زوزه گیربکس زانتیا

صدای غیر عادی ( زوزه ) گیربکس

ﺻـﺪای زوزه ﮔﯿـﺮﺑﮑﺲ از جمله مشکلات خودرو زانتیا می باشد که در صورت مواجه شدن با این عیب ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اوﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ واﺳﮑﺎزﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﻗﺪام ﺷﻮد ﺛﺎﻧﯿـﺎً ﺗﺴـﺖ ﺟـﺎده از ﺧـﻮدرواﺧﺬ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐارﺷﻨﺎس ﻓﻨـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ، ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﯿـﺰان ﺻـﺪا ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل تشخیص داده شد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺎراﻧﺘﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﮔﺮدﯾﺪ ، ﺳﻌﯽ در ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸـﺘﺮی ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی زاﻧﺘﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮد.

zooze gearbox

 دانلود اطلاعیه فنی صدای زوزه گیربکس زانتیا

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1