32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

پله کردن کابل کلاچ L90

بررسی ایراد پله کردن کابل کلاچ تندر 90

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻼچ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ اﻳﺮاد ﭘﻠﻪ ﻛﺮدن در زﻣﺎن ﻛﻼچ ﮔﻴﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ می ﮔﺮدد ﺑﻪ اﻃﻼع می رﺳﺎﻧﺪ ﭘﻴﺮو ﺑﺮرسی ﻫﺎی ﺗﻜﻤﻴلی ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﺎت داغی ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻳﺮاد ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮخی ﻣﻮارد ، ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﺮاد ﺑﻮده و ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮوز اﻳﺮاد ﻧمی ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻜﺎتی در ﺧﺼﻮص ﻋﻴﺐ ﻳﺎبی و رﻓﻊ اﻳﺮاد اﻋﻼم می ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ می ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﻮﻳﺾ بی ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ.

pele kardane kable kelach L90 Page 1

 pele kardane kable kelach L90 Page 2دانلود اطلاعیه فنی پله کردن کابل کلاچ ال 90

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1