32657750 -031

اطلاعیه فنی ایساکو , سایپا و ایران خودرو

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

مطالب ویژه

 • تعویض روغن گیربکس هیوندای
 • تنظیم ساعت سیستم صوتی پژو پارس و 405
 • تعریف کلید دانگ فنگ H30 کراس
 • مه شکن جلو چانگانCS35
 • نصب ریموت کنترل رادیو پخش JVC رنو ساندرو
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
چراغ ایربگ رانا و 206 جدید
روشن شدن چراغ ایربگ (بررسی کمربند) RUNNA و 206 ایران ﺑﺪﯾن وﺳﯿﻠﻪ به اطلاع کلیه نمایندگیﻫﺎی مجاز می رساند ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاد روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ اﯾﺮﺑﮓ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﯿﺐ ﯾﺎب اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ECU اﯾﺮﺑﮓ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﻨﺪه...
رفع ایراد شیشه بالابر پراید
برطرف نمودن ایرادات عملکردی مجموعه شیشه بالابر برقی گروه X100 در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﻳﭙﺎ X100 ﺑﺎ اﻳﺮاد در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﻗی ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮادات ﻛﻠﻪ ﻛﺮدن و ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻣﻘﺘﻀی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻜﺮدی ، ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ را ﺑﺮرﺳی ﻧﻤﻮده و...
صدای زوزه گیربکس زانتیا
صدای غیر عادی ( زوزه ) گیربکس ﺻـﺪای زوزه ﮔﯿـﺮﺑﮑﺲ از جمله مشکلات خودرو زانتیا می باشد که در صورت مواجه شدن با این عیب ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اوﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ واﺳﮑﺎزﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﻗﺪام ﺷﻮد ﺛﺎﻧﯿـﺎً ﺗﺴـﺖ ﺟـﺎده از ﺧـﻮدرواﺧﺬ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐارﺷﻨﺎس...
روشن شدن چراغ ABS پراید
ایراد عملکردی سیستم ABS پراید ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪار ABS و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎی C1207، C1210 ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﭼﺮﺧﻬﺎی ﻋﻘﺐ ) ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ؛ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮاد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺲ از...
شماره فنی قطعات ABS رنو ال90
تغییرات در سیستم ترمز ABS تندر 90 1- ﺑﻠﻮک ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰABS ﺑﺎ Target 44 ﭘـﻞ ( pole ) ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﺳـﺮﯾﺎل 211026 ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮک ﻫﯿـﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑـﺎ Target 48 ﭘﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل 211648 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 2- ﻗﻄﻌﻪ Target ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﮐﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﭼـﺮخ ﺟﻠـﻮ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره...
روغن موتور زانتیا
توصیه های ضروری در خصوص روغن موتور زانتیا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی دوره ای ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی زاﻧﺘﯿﺎ ، و از ﻃﺮﻓﯽ ﻟﺰوم آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 1- ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ روﻏﻦ...
تعویض دسته چراغ ریو
تعویض قطعات زیر مجموعه دسته چراغ و برف پاک کن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻪ ﭼﺮاغ و ﺑﺮف ﭘﺎک ﮐﻦ ﺧﻮدروی رﯾﻮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ در ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﺐ ، ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮدداری و...
نشتی روغن EF7
راهنمای تشخیص نشتی روغن موتور ملی در صورت مراجعه خودرو موتور ملی با ایراد روغن ریزی از موتور لازم است به منظور تسریع در عیب یابی و یافتن ناحیه دقیق روغن ریزی مطابق رویه زیر اقدام نمایید : 1- تمامی نواحی آغشته به روغن کاملاً شسته و تمیز گردد . 2- خودرو 10 الی 20 دقیقه...

ثبت نام

با ثبت نام در ناسیکو از آخرین اطلاعات ما آگاه شوید.

ثبت نام کنید

اطلاعیه فنی خودرو

اطلاعیه های فنی سایپا یدک

,

اطلاعیه فنی ایساکو

,

اطلاعیه های فنی ایساکو

,

اطلاعیه فنی سایپا

,

اطلاعیه فنی ایران خودرو

 • تلفن : 32657750 -031

  فاکس : 32658507-031

  اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • 1