32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

رفع ایراد کولر دنا

نحوه رفع ایراد عدم عملکرد کولر دنا

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ، در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو دﻧﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﺮاد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:

 • ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب ، ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮي ﻣﺎﻟﺘﻲ ﭘﻠﻜﺲ ﺧﻮدروي دﻧﺎ وارد ﻧﻮد FN و ﮔﺰﻳﻨﻪ Actuator ﺷﻮﻳﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ Actuator Test ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻛﻮﻟﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر و ﻧﻮد FN ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
 • ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮي Parameter information ، وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ  Air condition SW را ﺑﺎ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ AC ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ AC ، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﺑﺮوﻳﺪ.
 • وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر اﺗﺼﺎل دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺨﺎري ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢ داﺷﺒﻮرد را از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﺤﻴﺢ ارﺗﺒﺎط ( ﺷﻞ ﻧﺒﻮدن ) ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. ﭘﺲ از رﻓﻊ اﻳﺮاد و اﺻﻼح اﺗﺼﺎل ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﺿﺮوررﻳﺴﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻳﺮاد ، دو اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

rafe irad cooler dena Page 1

rafe irad cooler dena Page 2

 

 دانلود اطلاعیه فنی رفع ایراد کولر DENA

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 • تلفن : 32657750 -031

  فاکس : 32658507-031

  اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • 1