32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد
پله ای کارکردن شیشه بالابر دنا
رﻓﻊ اﯾﺮاد ﭘﻠﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ در دنا و سمند ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﻧﺎ و ﺳﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ SMS ، ﺑﺎ اﯾﺮاد ﭘﻠﻪ ای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ( ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ...
عدم عملکرد چراغ سقفی تیبا
نحوه تشخیص ایراد عدم عملکرد چراغ سقفی TIBA ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بررسیﻫﺎی ﺍﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی خودروهای ﺗﻴﺒﺎ و ﺗﻴﺒﺎ ۲ ﺑﻪ اطلاع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی محترم می رساند ، در مواردی مشاهده شده ﻛﻪ ﭘﺲ از کارکرد چراغ سقف داخل اتاق ، ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﻳﻪ نگهدارنده ﻻﻣﭗ چراغ ﺳﻘﻒ از سوی شرکت سازنده با نام...
عیابی نشانگر بنزین رانا و 206 ایران
رﻓﻊ اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ RUNNA و 206 فاز یک ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، اﺧﯿﺮاً در ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮدروﻫﺎی راﻧﺎ و 206 اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺎز ﯾﮏ اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻦ ، ﻧﻮﺳﺎن و دﯾﺮ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ا ﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ...
رفع ایراد شیشه بالابر پراید
برطرف نمودن ایرادات عملکردی مجموعه شیشه بالابر برقی گروه X100 در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﻳﭙﺎ X100 ﺑﺎ اﻳﺮاد در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﻗی ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮادات ﻛﻠﻪ ﻛﺮدن و ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻣﻘﺘﻀی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻜﺮدی ، ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ را ﺑﺮرﺳی ﻧﻤﻮده و...
تعویض دسته چراغ ریو
تعویض قطعات زیر مجموعه دسته چراغ و برف پاک کن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻪ ﭼﺮاغ و ﺑﺮف ﭘﺎک ﮐﻦ ﺧﻮدروی رﯾﻮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ در ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﺐ ، ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮدداری و...
صدای غیرعادی تسمه دینام پراید و تیبا
بررسی صدای غیر عادی از ناحیه تسمه دینام خودروهای X100 و X200 در صورت مواجه شدن با خودروهای گروه X100 و X200 که از ناحیه تسمه تایم صدای غیر عادی می دهند ، موارد زیر باید بررسی شود : 1- بررسی سالم بودن تسمه دینام و کولر وقرارگیری مناسب تسمه ها روی پولی 2- بررسی و کنترل...
رله های خودروی رانا اکوماکس
چیدمان و مشخصات رله های خودرو رانا ECO MUX در این اطلاعیه فنی مشخصات و چیدمان رله های داخل محفظه موتور و داخل اتاق به شرح ذیل اعلام می گردد . لازم به توضیح در تعدادی از نمونه های اولیه ، رنگ قهوه ای به جای آبی و رنگ مشکی با علامت زرد به جای زرد برای رله ها استفاده شده...
چشمک زدن چراغ های پشت آمپر مزدا 3
چشمک زدن چراغ های مجموعه پشت آمپر و پنل خودرو Mazda 3 (BK) علت بروز عيب : علت بروز اين عيب مي تواند شل بودن چند کانکتور و يا بروز عيب در مدار چراغ جعبه داشبورد یا چراغ زيرسيگاري باشد. که در اينصورت ممکن است ولتاژ مدار TNS بالا رفته و باعث تشخيص غلط از طرف پشت آمپر...
  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1