32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

عیابی نشانگر بنزین رانا و 206 ایران

رﻓﻊ اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ RUNNA و 206 فاز یک

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، اﺧﯿﺮاً در ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮدروﻫﺎی راﻧﺎ و 206 اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺎز ﯾﮏ اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻦ ، ﻧﻮﺳﺎن و دﯾﺮ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ا ﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﻮ آﻣﭙﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ داﻧﻠﻮد ﺟﻠﻮ آﻣﭙﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺴﺨﻪ 8,59 اﯾﮑﻮدﯾﺎگ ﮐﻪ روی ﺳﺎﯾﺖ ( www.isaco.ir ) ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ از راه دور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ورژن ( ICN ) ﺟﻠﻮ آﻣﭙﺮ ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد 372 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﻪ درﺟﻪ داﺧﻞ ﺑﺎک و ﺟﻠﻮ آﻣﭙﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد.

neshangar benzin

دانلود اطلاعیه فنی عیب یابی نشانگر بنزین 206 و RUNNA

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1