32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

چراغ ایربگ رانا و 206 جدید

روشن شدن چراغ ایربگ (بررسی کمربند) RUNNA و 206 ایران

ﺑﺪﯾن وﺳﯿﻠﻪ به اطلاع کلیه نمایندگیﻫﺎی مجاز می رساند ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاد روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ اﯾﺮﺑﮓ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﯿﺐ ﯾﺎب اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ECU اﯾﺮﺑﮓ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﻨﺪه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮد ، ﺳﻮﮐﺖ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﻠﻮ را از ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﮐﺎﺋﻮﭼﻮﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﻮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻮد ، ﻗﻄﻌﻪ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ  ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ، ﻗﻄﻌﻪ ارﺳﺎﻟﯽ از اﯾﺴﺎﮐﻮ را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﮐﺎﺋﻮﭼﻮﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  دﻫﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 1392-1 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

kamarband imeni

 

دانلود اطلاعیه فنی روشن شدن چراغ Airbag رانا و 206 ایران

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1