32657750 -031

اطلاعیه فنی ایساکو , سایپا و ایران خودرو

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

مطالب ویژه

 • تعویض روغن گیربکس هیوندای
 • تنظیم ساعت سیستم صوتی پژو پارس و 405
 • تعریف کلید دانگ فنگ H30 کراس
 • مه شکن جلو چانگانCS35
 • نصب ریموت کنترل رادیو پخش JVC رنو ساندرو
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
تعویض دنده نامناسب بسترن B30
رفع ایراد تعویض نامناسب دنده از حالت D به S در خودروی بسترن B30 در صورت مراجه خودروی B30 با ایراد جا نرفتن دنده از حالت D به S و یا بالعکس مطابق با روش اجرایی زیر اقدام نمایید : دانلود اطلاعیه فنی رفع ایراد تعویض نامناسب دنده از حالت D به S در خودروی بسترن B30
فیلتر بنزین خودروهای سوزوکی
معرفی فیلتر بنزین KIZASHI و VITARA فیلتر بنزین خودروهای سوزوکی کیزاشی و گرند ویتارا متفاوت می باشند به طوری که ویتارا دارای دو فیلتر بنزین و کیزاشی یک فیلتر بنزین دارد که در اطلاعیه فنی زیر محل قرار گرفتن این فیلترها نیز نشان داده شده است . دانلود اطلاعیه فنی معرفی...
پله کردن کابل کلاچ L90
بررسی ایراد پله کردن کابل کلاچ تندر 90 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻼچ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ اﻳﺮاد ﭘﻠﻪ ﻛﺮدن در زﻣﺎن ﻛﻼچ ﮔﻴﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ می ﮔﺮدد ﺑﻪ اﻃﻼع می رﺳﺎﻧﺪ ﭘﻴﺮو ﺑﺮرسی ﻫﺎی ﺗﻜﻤﻴلی ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﺎت داغی ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻳﺮاد ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی...
محدودکننده سرعت 90Km زامیاد
محدود کننده سرعت 90Km در NISSAN ZAMYAD ﭘﯿﺮو اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ زاﻣﯿﺎد ( ﺧﻮدروساز ) در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﻮدروﻫﺎي زاﻣﯿﺎد دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز Z24NIB ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، از ﻣﻮرﺧﻪ 11/07/ 95 کلیه ﺧﻮدروﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار ECU ﺑﻪ...
تعریف کلید در خودروهای اکوماکس
تعریف کلید در خودروهای سیستم ECO MUX ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ( Immobilizer ) ﺧﻮدروﻫﺎی 206 و راﻧﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ECO MUX دارﻧﺪ از ﻧﻮع SIEMENS CIM ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯿﺪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ورژن...
پله ای کارکردن شیشه بالابر دنا
رﻓﻊ اﯾﺮاد ﭘﻠﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ در دنا و سمند ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﻧﺎ و ﺳﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ SMS ، ﺑﺎ اﯾﺮاد ﭘﻠﻪ ای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ( ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ...
ریست چراغ سرویس پورشه 911
ریست چراغ سرویس PORSCHE 911 CARRERA ﺑﺮای رﻳﺴﺖ ﻛﺮدن ﭼﺮاغ ﺳﺮوﻳﺲ اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ می ﻛﻨﻴﻢ: اﺑﺘﺪا دﻛﻤﻪ داﺧﻞ ﭘﻨﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻧﮕﻪ می دارﻳﻢ و ﺳﻮﻳﻴﭻ را ﺑﺎز می ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺖ رﻳﺴﺖ ﭼﺮاغ روﻏﻦ روﺷﻦ شود. ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ را دوﺑﺎره ﻓﺸﺎر داده و ﺑﻌﺪ از ﻳک ﺛﺎﻧﻴﻪ رﻫﺎ می ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﺎم...
رفع ایراد کولر دنا
نحوه رفع ایراد عدم عملکرد کولر دنا ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ، در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو دﻧﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﺮاد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ: ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب ، ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮي ﻣﺎﻟﺘﻲ ﭘﻠﻜﺲ ﺧﻮدروي دﻧﺎ وارد ﻧﻮد FN و ﮔﺰﻳﻨﻪ Actuator ﺷﻮﻳﺪ و اﻗﺪام...

ثبت نام

با ثبت نام در ناسیکو از آخرین اطلاعات ما آگاه شوید.

ثبت نام کنید

اطلاعیه فنی خودرو

اطلاعیه های فنی سایپا یدک

,

اطلاعیه فنی ایساکو

,

اطلاعیه های فنی ایساکو

,

اطلاعیه فنی سایپا

,

اطلاعیه فنی ایران خودرو

 • تلفن : 32657750 -031

  فاکس : 32658507-031

  اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • 1