32657750 -031

اطلاعیه فنی ایساکو , سایپا و ایران خودرو

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

مطالب ویژه

 • تعویض روغن گیربکس هیوندای
 • تنظیم ساعت سیستم صوتی پژو پارس و 405
 • تعریف کلید دانگ فنگ H30 کراس
 • مه شکن جلو چانگانCS35
 • نصب ریموت کنترل رادیو پخش JVC رنو ساندرو
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
محدودکننده سرعت 90Km زامیاد
محدود کننده سرعت 90Km در NISSAN ZAMYAD ﭘﯿﺮو اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ زاﻣﯿﺎد ( ﺧﻮدروساز ) در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﻮدروﻫﺎي زاﻣﯿﺎد دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز Z24NIB ، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، از ﻣﻮرﺧﻪ 11/07/ 95 کلیه ﺧﻮدروﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار ECU ﺑﻪ...
تعریف کلید در خودروهای اکوماکس
تعریف کلید در خودروهای سیستم ECO MUX ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ( Immobilizer ) ﺧﻮدروﻫﺎی 206 و راﻧﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ECO MUX دارﻧﺪ از ﻧﻮع SIEMENS CIM ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯿﺪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ورژن...
پله ای کارکردن شیشه بالابر دنا
رﻓﻊ اﯾﺮاد ﭘﻠﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ در دنا و سمند ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﻧﺎ و ﺳﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ SMS ، ﺑﺎ اﯾﺮاد ﭘﻠﻪ ای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ( ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ...
ریست چراغ سرویس پورشه 911
ریست چراغ سرویس PORSCHE 911 CARRERA ﺑﺮای رﻳﺴﺖ ﻛﺮدن ﭼﺮاغ ﺳﺮوﻳﺲ اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ می ﻛﻨﻴﻢ: اﺑﺘﺪا دﻛﻤﻪ داﺧﻞ ﭘﻨﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻧﮕﻪ می دارﻳﻢ و ﺳﻮﻳﻴﭻ را ﺑﺎز می ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺖ رﻳﺴﺖ ﭼﺮاغ روﻏﻦ روﺷﻦ شود. ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ را دوﺑﺎره ﻓﺸﺎر داده و ﺑﻌﺪ از ﻳک ﺛﺎﻧﻴﻪ رﻫﺎ می ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﺎم...
رفع ایراد کولر دنا
نحوه رفع ایراد عدم عملکرد کولر دنا ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ، در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو دﻧﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﺮاد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ: ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب ، ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮي ﻣﺎﻟﺘﻲ ﭘﻠﻜﺲ ﺧﻮدروي دﻧﺎ وارد ﻧﻮد FN و ﮔﺰﻳﻨﻪ Actuator ﺷﻮﻳﺪ و اﻗﺪام...
عدم عملکرد چراغ سقفی تیبا
نحوه تشخیص ایراد عدم عملکرد چراغ سقفی TIBA ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بررسیﻫﺎی ﺍﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی خودروهای ﺗﻴﺒﺎ و ﺗﻴﺒﺎ ۲ ﺑﻪ اطلاع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی محترم می رساند ، در مواردی مشاهده شده ﻛﻪ ﭘﺲ از کارکرد چراغ سقف داخل اتاق ، ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﻳﻪ نگهدارنده ﻻﻣﭗ چراغ ﺳﻘﻒ از سوی شرکت سازنده با نام...
عدم نمایش صحیح بنزین رانا
ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻨﺰﯾﻦ(ایراد ﻣﻮنتاژ ﮐﺎنکتورECU راﻧﺎ و 206 اﮐﻮﻣﺎﮐﺲ) ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، اﺧﯿﺮاً در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی راﻧﺎ و 206 ﻓﺎز ﯾﮏ ، اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺟﻠﻮآﻣﭙﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد در دو ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ: 1- درﺻﻮرتیکه...
بالا رفتن دور موتور پراید
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر X100 (اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺳﯿﻢ ﺳﻮییچ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺪنه) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺺ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، اﺗﺼﺎل ﺑﺪنه ﺷﺪن ﺳﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪرولیک دردﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ اﺻلی در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ علت ﺑﻪ...

ثبت نام

با ثبت نام در ناسیکو از آخرین اطلاعات ما آگاه شوید.

ثبت نام کنید

اطلاعیه فنی خودرو

اطلاعیه های فنی سایپا یدک

,

اطلاعیه فنی ایساکو

,

اطلاعیه های فنی ایساکو

,

اطلاعیه فنی سایپا

,

اطلاعیه فنی ایران خودرو

 • تلفن : 32657750 -031

  فاکس : 32658507-031

  اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • 1