32657750 -031

اطلاعیه فنی ایساکو , سایپا و ایران خودرو

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

مطالب ویژه

 • تعویض روغن گیربکس هیوندای
 • تنظیم ساعت سیستم صوتی پژو پارس و 405
 • تعریف کلید دانگ فنگ H30 کراس
 • مه شکن جلو چانگانCS35
 • نصب ریموت کنترل رادیو پخش JVC رنو ساندرو
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
عدم عملکرد چراغ سقفی تیبا
نحوه تشخیص ایراد عدم عملکرد چراغ سقفی TIBA ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بررسیﻫﺎی ﺍﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی خودروهای ﺗﻴﺒﺎ و ﺗﻴﺒﺎ ۲ ﺑﻪ اطلاع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎی محترم می رساند ، در مواردی مشاهده شده ﻛﻪ ﭘﺲ از کارکرد چراغ سقف داخل اتاق ، ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﻳﻪ نگهدارنده ﻻﻣﭗ چراغ ﺳﻘﻒ از سوی شرکت سازنده با نام...
عدم نمایش صحیح بنزین رانا
ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻨﺰﯾﻦ(ایراد ﻣﻮنتاژ ﮐﺎنکتورECU راﻧﺎ و 206 اﮐﻮﻣﺎﮐﺲ) ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، اﺧﯿﺮاً در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی راﻧﺎ و 206 ﻓﺎز ﯾﮏ ، اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺟﻠﻮآﻣﭙﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد در دو ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ: 1- درﺻﻮرتیکه...
بالا رفتن دور موتور پراید
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر X100 (اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺳﯿﻢ ﺳﻮییچ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺪنه) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺺ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، اﺗﺼﺎل ﺑﺪنه ﺷﺪن ﺳﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪرولیک دردﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ اﺻلی در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ علت ﺑﻪ...
رفع ایراد صدا در جعبه فرمان رانا
ﻧﺤﻮه رﻓﻊ اﻳﺮاد ﺻﺪا در ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﮋو206 و راﻧﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎی ﻣﺠﺎز می ﺮﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو ﭘﮋو 206 و راﻧﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاد صدای ﻏﻴﺮعادی درﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ، ﻳکی از دﻻﻳﻞ وﻗﻮع اﻳﺠﺎد ﺻﺪا در ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ، ﺟﺪا ﺷﺪن رﻳﻨﮓ داﺧﻠﻲ ﮔﺮدﮔﻴﺮ ﻛـﺎﺑﻴﻦ 206 و راﻧﺎ و...
میزان شارژ کولر محصولات ایران خودرو
میزان شارژ کولر محصولات ایران خودرو میزان شارژ کولر خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو مطابق جدول زیر می باشد . دانلود اطلاعیه فنی میزان شارژ کولر محصولات ایران خودرو
شناسایی دیسک و صفحه آریو S300
روش شناسایی دیسک و صفحه ARYO S300 ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر می رساند ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﻪ دﯾﺴﮏ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼچ ﺧﻮدروی آرﯾﻮ ( S300 ) ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر 1500 و 1600 ﺳﯽ ﺳﯽ ، ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎره ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن...
پمپ ترمز ABS تیبا
دستورالعمل بازدید ، تعویض و تعمیر مجموعه پمپ ترمز ABS تیبا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻤﭗ و ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺗﺮﻣﺰ در ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤنی در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻴﺐ ﻳﺎبی و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌـﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎي ﻣﺠﺎز می رﺳﺎﻧﺪ ؛ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮدروﻫایی ﻛﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و...
عیابی نشانگر بنزین رانا و 206 ایران
رﻓﻊ اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ RUNNA و 206 فاز یک ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، اﺧﯿﺮاً در ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮدروﻫﺎی راﻧﺎ و 206 اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺎز ﯾﮏ اﯾﺮاد ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺰﯾﻦ ، ﻧﻮﺳﺎن و دﯾﺮ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ا ﯾﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ...

ثبت نام

با ثبت نام در ناسیکو از آخرین اطلاعات ما آگاه شوید.

ثبت نام کنید

اطلاعیه فنی خودرو

اطلاعیه های فنی سایپا یدک

,

اطلاعیه فنی ایساکو

,

اطلاعیه های فنی ایساکو

,

اطلاعیه فنی سایپا

,

اطلاعیه فنی ایران خودرو

 • تلفن : 32657750 -031

  فاکس : 32658507-031

  اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • 1